ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค XL - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค XL - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข
ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค XL

คุ้มครองจัดหนักสูงสุดถึงปีละ 80 ล้านบาทต่อปี สำหรับคนงบเยอะ

ค่าเบี้ยประกันภัย 65,430 บ. ต่อปี สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี

ความคุ้มครองที่ได้รับ
 • ดูแลค่ารักษาตามจริงเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. ในเครือ BDMS สูงสุด 80 ล้านบาทต่อปี
  • จ่ายตามจริง หาหมอแบบไม่นอน รพ. ได้ 30 ครั้งต่อปี
  • จ่ายตามจริงค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง
  • จ่ายตามจริงเมื่อพักรักษาตัวในห้อง ICU
  • จ่ายตามจริงค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
  • จ่ายตามจริงค่าทำศัลยกรรมตกแต่งและทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
  • ค่ากายภาพบำบัด 20,000 บ. ต่อปี
  • ค่าฉีดวัคซีน 5,000 บ. ต่อปี
  • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 15,000 บ.
  • รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญาหรือให้กับครอบครัว 200,000 บ.
อายุผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ 1 ปี 1 วัน – 69 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

สัญญาที่ให้ความคุ้มครองที่ระบุสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยแบบรายปี
 • มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บ. เบี้ยประกันภัย 4,606 บ. ต่อปี
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัมแผน 80 ล้านบาท/ปี เบี้ยประกันภัย 42,593 บ. ต่อปี
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผู้ป่วยนอก) จำนวนเงินเอาประกันภัยอยู่ในวงเงิน 80 ล้านบาทต่อปี เบี้ยประกันภัย 18,231 บาทต่อปี

แนบเพิ่มความคุ้มครองด้านทันตกรรมโดยแนบบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผู้ป่วยนอก) (การรักษาทันตกรรม) คุ้มครองค่าตรวจทันตกรรม 50,000 บ. ต่อปี เพียงเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีก 10,820 บาทต่อปี

ต้องการให้เราติดต่อกลับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สำหรับผู้ขอเอาประกันที่อายุ 1 ปี 1 วัน - 5 ปี บิดา, มารดา หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัมแผน 80 ล้านบาท ร่วมด้วยเท่านั้น
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วัน เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ
 • การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลที่กำหนด หรือคลินิกที่กำหนด ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)