ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค S - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค S - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข
ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค S

เหมาะกับพนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เตรียมพร้อมให้พอ ไม่ต้องเจ็บกับค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่ายเอง

ค่าเบี้ยประกันภัย 12,649 บ. ต่อปี สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี

ความคุ้มครองที่ได้รับ
 • เบิกค่ารักษาต่อการเข้าพักใน รพ. ได้ 504,500 บ. ต่อครั้ง
  • ค่าห้องเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. 3,000 บาทต่อวัน ค่าห้อง ICU วันละ 6.000 บาทไม่เกิน 7 วัน รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน
  • ค่ายา ค่ารถพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  • ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ไม่เกิน 90,000 บ.
 • จ่ายตามจริง ค่ารักษามะเร็งทุกระยะ ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามผล ฟื้นฟู ร่างกาย และจิตใจ 1 ล้านบาท ต่อโรคมะเร็งโรคใดโรคหนึ่ง สูงสุด 3 ล้านบาทตลอดสัญญา
 • รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญาหรือให้กับครอบครัว 200,000 บ.
อายุผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ 16– 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 79 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)

สัญญาที่ให้ความคุ้มครองที่ระบุสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยแบบรายปี
 • มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บ. เบี้ยประกันภัย 4,606 บ. ต่อปี
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แผน 3,000 เบี้ยประกันภัย 6,912 บ. ต่อปี
 • ประกันมะเร็งหายห่วง แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัย 1,131 บาทต่อปี

เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกโดยการแนบบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก) หาหมอ รับยา ไม่นอนรพ. ครั้งละ 1,500 บ. ได้ 30 ครั้งต่อปี เพียงแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ้ม 5,500 บาท

ต้องการให้เราติดต่อกลับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมและเป็นสาเหตุสัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่ระบุอยู่ในสัญญารวมถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ (Recurrent cancer) หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่นโดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ