ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค M - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค M - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข
ประกันสุขภาพแบบเหมาๆ แพค M

ไม่ต้องง้อสวัสดิการ หมดห่วงค่ารักษาก้อนโตเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. ด้วยประกันสุขภาพแบบจ่ายตามจริง

ค่าเบี้ยประกันภัย 24,313 บ. ต่อปี สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี

ให้คุณพร้อมได้อีก กับแพคพิเศษ Value M ประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพปลดล็อค อัลตร้า แผนความคุ้มครอง 3 ล้านบาท ถึง 25%

เมื่อเลือกแบบ Deductible (ผู้เอาประกันภัยจ่าย 17,500 บ./รอบปีกรมธรรม์  เมื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท)

ความคุ้มครองที่ได้รับ
 • ดูแลค่ารักษาตามจริงเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี
  • จ่ายตามจริงเมื่อป่วยนอน ห้อง ICU
  • จ่ายตามจริงค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง
  • จ่ายตามจริงค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ ค่าบริการทางกายภาพ
  • จ่ายตามจริงค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
 • จ่ายตามจริง ค่ารักษามะเร็งทุกระยะ ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามผล ฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ 1 ล้านบาทต่อโรคมะเร็งโรคใดโรคหนึ่ง สูงสุด 3 ล้านบาทตลอดสัญญา
 • รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญาหรือให้กับครอบครัว 200,000 บ.
อายุผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ 16 – 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

สัญญาที่ให้ความคุ้มครองที่ระบุสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยแบบรายปี
 • มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บ. เบี้ยประกันภัย 4,606 บ. ต่อปี
 • สุขภาพปลดล็อค อัลตร้า แผน 3 ล้านบาท/ปี เบี้ยประกันภัย 18,576 บ. ต่อปี ประหยัด 25% เมื่อเลือกแบบ Deductible ชำระเบี้ย 13,932 บ. ต่อปี *Deductible (ผู้เอาประกันภัยจ่าย 17,500 บ./รอบปีกรมธรรม์ เมื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท)
 • ประกันมะเร็งหายห่วง แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทตลอดสัญญา เบี้ย ประกันภัย 1,131 บาทต่อปี

เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกโดยการแนบบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (ผู้ป่วยนอก) หาหมอ รับยา ไม่นอนรพ. ครั้งละ 1,500 บ. ได้ 30 ครั้งต่อปี เพียงแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 5,500 บาท

ต้องการให้เราติดต่อกลับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วัน เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมและเป็นสาเหตุสัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่ระบุอยู่ในสัญญารวมถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ (Recurrent cancer) หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่นโดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อ หาสาเหตุใดๆ ทีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
 • การตรวจรักษาทีไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีมีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย