ทำไมต้องเลือก ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
 • รับเงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อตรวจพบ 1 ในโรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็งระยะลุกลาม หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน*
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งระยะไม่ลุกลามและลุกลาม ตรวจครั้งแรกหากพบว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับเงินก้อน 10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แผนสูงสุดรับ 100,000 บาท และต่อมาหากพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม* หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันรับเพิ่มผลประโยชน์รวมทั้งหมดสูงสุด 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แผนสูงสุด 300,000 บาท ถึงแม้จะมีการเบิกเคลมหนึ่งในโรคร้ายแรงไปแล้วกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองจนครบอายุสัญญา
 • อุ่นใจยิ่งขึ้นกับความคุ้มครองต่อเนื่องนาน 10 ปี ไม่ต้องกังวลแม้สุขภาพของคุณจะเปลี่ยนไประหว่างกรมธรรม์
 • เบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ เบื้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3บาท (คำนวนจากเบี้ยรายปี เพศหญิง อายุ 20ปี แผน 1)
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แบ่งจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนได้
 • สมัครง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ
 • อายุรับประกันภัย 20-50 ปี (เฉพาะช่องทางขายทางโทรศัพท์รับถึง 60 ปี)
 • ซื้อให้ตัวเองลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขสรรพากร
 • สะดวกสามารถซื้อผ่านออนไลน์ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
ตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์
ผลประโยชน์ แผนที่ 1
รับมือ
แผนที่ 2
พร้อมสู้
แผนที่ 3
หายห่วง
1. อยุธยาเฉพาะกาล 10/10
- รับเงินก้อน หากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
200,000 300,000 300,000
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง
2.1 รับเงินก้อน หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
50,000 80,000 100,000
2.2 รับเงินก้อน หากตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้ายแรงดังนี้
2.2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม* หรือ
500,000 800,000 1,000,000
2.2.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือ
500,000 800,000 1,000,000
2.2.3 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
500,000 800,000 1,000,000
เงื่อนไขการรับประกัน
อ่านเพิ่มเติม
 • โรคร้าย 3 ซ่าส์ เป็นชื่อแพคเกจทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 รับเงินก้อนหากตรวจพบโรคมะเร็งระยะยังไม่ลุกลามนี้ เพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรงนี้แนบ แม้จะมีการต่อสัญญาประกันภัย
 • เมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 2.2 รับเงินก้อนหากตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้ายแรง ในโรคใดโรคหนึ่งแล้ว สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง จะสิ้นผลบังคับ แต่ความคุ้มครองชีวิตจะยังคงคุ้มครองต่อเนื่อง ตราบใดที่ยังชำระเบี้ยประกันภัยส่วนของทุนชีวิต
 • กรณีเบิกเคลมประกันมะเร็งระยะไม่ลุกลามไปแล้ว แล้วตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามภายหลัง หากพบมะเร็งระยะลุกลามต่างอวัยวะกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ เป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกันกับมะเร็งระยะไม่ลุกลามเกินกว่า 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับผลประโยชน์เพิ่มสูงสุด 100% แต่หากเป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ภายใน180 วัน นับแต่วันที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับผลประโยชน์สูงสุด 90% /**คำนวนจากเบี้ยประกันภัยรายปี ผู้หญิง อายุ 20 ปี แผน1
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยฯ สุขภาพ (ส่วนความคุ้มครองโรคร้ายแรง) ไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท และเบี้ยฯ คุ้มครองชีวิต ไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามอายุและเพศ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 คงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดสัญญา
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของอยุธยาเฉพาะกาล 10/10 คือ
  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม 3 โรคร้ายแรง คือ
  1. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ซื้อออนไลน์ง่ายเพียง 5 ขั้นตอน
ติดต่อการเคลมง่ายๆ
คำถามที่พบบ่อย
อ่านเพิ่มเติม
 • หากตรวจเจอมะเร็งแบบไม่ลุกลาม และต่อมาเจอมะเร็งแบบลุกลามจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร?
 • สมมติว่าซื้อประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์ ทุนประกัน 1 ล้านบาท และโชคร้ายตรวจเจอมะเร็งระยะไม่ลุกลามก่อน จะสามารถเบิกเคลมได้ 2 กรณีค่ะ
  กรณีที่ 1 : รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000บ. หากตรวจเจอมะเร็งแบบไม่ลุกลาม หลังจากนั้นตรวจพบมะเร็งแบบระยะลุกลาม ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอื่น หรืออวัยวะเดิม มากกว่า 180 วัน จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มอีก 1,000,000 บาท รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับ คือ 1,100,000 บ. หรือ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300,000 บาทยังมีผลดูแลต่อไปค่ะ
  กรณีที่ 2: รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000บ. หากตรวจเจอมะเร็งแบบไม่ลุกลาม หลังจากนั้นตรวจพบมะเร็งแบบระยะลุกลามตรงอวัยวะเดิม ภายใน 180 วัน จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มอีก 900,000 บาท รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับ คือ 1,000,000 บ. หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300,000 บาทยังมีผลดูแลต่อไปค่ะ
 • หากตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้ายแรง จะเบิกเคลมประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์นี้ได้อย่างไร?
 • ง่ายมากค่ะ เรามีช่องทางในการเบิกเคลมขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณลูกค้าหลายช่องทางค่ะ เช่น ติดต่อผ่านศูนย์ดูแลลูกค้าเบอร์ 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางผ่านแอพพลิเคชั่น My Allianz หรือ ช่องทางเว็บไซต์ www.azay.co.th เป็นต้นค่ะ
 • มีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงและประกันสุขภาพกับประกันบริษัทอื่นอยู่แล้ว ซื้อประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์อีกจะซ้ำซ้อนหรือเปล่า
 • เนื่องจากประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้าย โดยเป็นการมอบผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยตรง (ไม่ได้จ่ายให้ร.พ.ที่เข้ารับการรักษา) ดังนั้นจะไม่ซ้ำซ้อนหากมีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงกับประกันบริษัทอื่นอยู่แล้ว อีกทั้งยังให้ความอุ่นใจด้านการเงินหากตรวจพบโรคร้ายแรง เงินจำนวนนี้ยังสามารถนำมาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว หรือใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อื่นๆ โดยไม่เป็นภาระให้คนในครอบครัวด้วยค่ะ
 • ซื้อประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์ผ่านออนไลน์ และผ่านตัวแทนขายทางโทรศัพท์ต่างกันอย่างไร?
 • แผนประกันและความคุ้มครองเหมือนกันทุกอย่างค่ะ ช่องทางการขายขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของลูกค้าค่ะ
  > การซื้อประกันออนไลน์ : เหมาะกับลูกค้าที่ถนัดกับการซื้อประกันด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ การซื้อออนไลน์สามารถซื้อได้ตลอด 24 ชม. ตามที่ลูกค้าสะดวก อีกทั้งยังทราบผลการอนุมัติได้ทันที การซื้อผ่านออนไลน์ขั้นตอนง่ายมาก เพียงลูกค้าเตรียมบัตรประชาชนและบัตรเครดิตสำหรับการชำระเบี้ยประกัน เพื่อความรวดเร็วในการซื้อออนไลน์
  > การซื้อประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์ : เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ ไม่ถนัดกับการใช้ระบบการซื้อผ่านออนไลน์ เรามีตัวแทนมืออาชีพที่พร้อมอธิบายรายละเอียดกรมธรรม์และตอบคำถามลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าเพียงกด "เช็คเบี้ยประกัน" แจ้งชื่อ หมายเลขติดต่อ และอีเมล์ ตัวแทนมืออาชีพของเราจะรีบติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงค่ะ
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พิเศษ 50 ท่านแรก! รับ Gift Voucher Tesco Lotus เมื่อซื้อประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์ ทางออนไลน์
- รับ Gift voucher Tesco Lotus 400บาท เมื่อชำระเงินรายปี
- รับ Gift voucher Tesco Lotus 200บาท เมื่อชำระเงินรายเดือน
วันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 ต.ค.63 เฉพาะซื้อผ่านบัตรเครดิตทางออนไลน์เท่านั้น
หมายเหตุ
- บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลให้ตามที่อยู่การจัดส่งกรมธรรม์หลังจากได้ออกกรมธรรม์แล้วภายใน 90 วันและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
- เงื่อนไขความคุ้มครองและผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์