หน้าแรก › วิสัยทัศน์

“ ความมุ่งมั่น ที่จะแบ่งปัน และทำสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น จะส่งผล ให้การพัฒนา คุณภาพสังคม เป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน”

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย” ที่เราได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทำให้เราตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม เราจึงริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย โดย อลิอันซ์ อยุธยา”  และ 3 กลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

 

 

เรามุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กร เช่น พนักงาน ฝ่ายขาย รวมไปถึงลูกค้า ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและส่งเสริมค่านิยมในการทำความดีให้ส่วนรวม เพราะเราเชื่อว่าทุกความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและทำสิ่งดีๆให้ผู้อื่น จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพสังคมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงเดินหน้าทุ่มเท เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอีกมากมายอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

 

อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต

 

สรุปกิจกรรมเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมา

 


© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP