หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › ยุวมัคคุเทศก์

 


ยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีโอกาสพัฒนา เพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์สำหรับเยาวชน เพื่อให้นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ได้แสดงศักยภาพ และได้มีโอกาสพัฒนา และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคต


การอบรม
ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

1. ประวัติศาสตร์ประเทศไทย - ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา
    จนถึง สมัยรัตนโกสินทร์

2. สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย - ศึกษาความหมายของสังคมไทย ขนบธรรมเนียม
    ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมไทย วัฒนธรรมและ
    ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

3. เทศกาลและประเพณีไทย - ศึกษาเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญๆ ในช่วงเวลา
    ต่างๆ ของปี

4. อาหารไทยและผลไม้ไทย - ศึกษาลักษณะของอาหารไทยทั้ง 4 ภาค


ภาควิชาท่องเที่ยวเรียนรู้นอกสถานที่

1. พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2. วัดประจำรัชกาล ราชวงศ์จักรี

3. พระที่นั่งวิมานเมฆ

4. พิพิธภัณฑสถานพระนคร

 

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP