หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9

 


อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

โครงการอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9
ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย


หลักการและเหตุผล
ด้วยเหตุที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนไทยเพื่อให้เติบโตด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศ มีความรู้สมบูรณ์ คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย และดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการนำพาประเทศชาติ สู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจินตนาการ รักการเรียนรู้ และมีทักษะสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขนั้น กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบใหญ่อย่างมีคุณค่า การทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองในเชิงกว้างมากขึ้น ได้รับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะช่วยสร้างพลังความรักชาติ ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยและปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินในจิตใจของเยาวชนไทยเหล่านี้ตลอดไป

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 243 โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเพิ่มพูนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจความเป็นมาของบ้านเมืองและร่วมปลูกฝังสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์แก่นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการเข้าเยี่ยมชม สัมผัส เรียนรู้จากสถานที่จริง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 243 โรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
3. เพื่อปลูกฝัง และสร้างค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้นักเรียนเกิดความรักในแผ่นดินไทย
4. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีพัฒนาการทางความคิด การสื่อสาร มีจินตนาการ กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อม มรดกอันล้ำค่าทางด้านการท่องเที่ยว ให้คงอยู่ตลอดไป
6. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “โครงการ เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน” ของการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
7. เพื่อเป็นโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

รูปแบบกิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9
“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน ย้อนอดีตร่วมรำลึกถึงบางกอกเมื่อวันวานตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่า 40 แห่ง มีอายุร่วม 100-200 ปีของเมืองเทวดา กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ขับขานเรื่องราวอันมีมนต์ขลังตลอดเส้นทางสายประวัติศาสตร์ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นำบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ดังนี้
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง (บรรยายโดยวิทยากรสำนักพระราชวัง)
2. วัดพระเชตุพนวิมลมัคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 รวมถึง อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุด้วยวงเงินประกันชีวิตคนละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการต่อยอดจาก “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9 ด้วยการนำน้องๆ เข้าอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ อบรมและฝึกงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญของแผ่นดินไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ตารางการเดินทาง กิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ทุกวันเสาร์วันละ 2 รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9

 • นักเรียนโรงเรียนละ 15 คนรวม 215 โรงเรียน จำนวน 3,225 คน
 • คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทัศนศึกษาโรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 430 ท่าน

  รวมจำนวนทั้งหมด 3,655 คน

  กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในปีการศึกษาปี 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2557 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศวันละ 2 คัน ๆ ละ 50 ที่นั่ง สำหรับ 6 โรงเรียนต่อวัน การคัดเลือกนักเรียน และการจัดลำดับวันเวลาให้แต่ละโรงเรียน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จนครบ 215 โรงเรียน

  การคัดเลือกนักเรียน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่เรียนดีแต่ยากจน หรือเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี สมควรสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ

 • ดูรายชื่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9

   

 •  

  © อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
  TOP