หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › ยุวมัคคุเทศก์

 


My Finance Coach
My Finance Coach (MFC) จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน อายุระหว่าง 11-15 ปี มีความรู้และความรับผิดชอบเรื่องการเงิน แก่ โดยมี พนักงานบริษัทฯเป็นคุณครูอาสาเข้ารับการอบรมและไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP