หน้าแรก › โครงการ


อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9

My Finance Coach

จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน อายุระหว่าง 11-15 ปี มีความรู้และความรับผิดชอบเรื่องการเงิน


ยุวมัคคุเทศก์

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์สำหรับ เยาวชน ให้มีโอกาสพัฒนาและ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และเป็น วิชาชีพต่อไปในอนาคต

กิจกรรมประจำเดือน

หลักสูตรอบรมวิปัสสนา อานาปนสติสำหรับเด็ก

หลักสูตร 1 วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนัก การศึกษากรุงเทพมหานคร ประสานงาน 3 โรงเรียน

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP