หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 14

อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 14

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน พาน้องๆนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ โดยเส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย วัดสระเกศวรมหาวิหาร(วัดภูเขาทอง) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
ในปีนี้มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 218 โรงเรียนร่วมทัศนศึกษา คลิกเพื่อดูรายชื่อโรงเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนที่สนใจประวัติศาสตร์ มีความประพฤติดี และขาดโอกาส จำนวน 15 คน และคุณครู 2 คนต่อโรงเรียน ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2562 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศวันละ 2 คันๆละ 50 ที่นั่ง สำหรับ 6 โรงเรียนต่อวัน ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 14 ประกอบด้วย อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุด้วยวงเงินประกันชีวิตคนละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการฯ
นอกจากนี้ยังต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ทูตวัฒนธรรมนำเที่ยว ปัจจุบันมียุวมัคคุเทศก์จำนวน 5 รุ่น เป็นผู้นำพาน้องประถมศึกษาปีที่ 5 เที่ยวในโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ซึ่งนับเป็นการต่อยอดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง และสามารถสร้างรายได้ให้กับยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้
วัดสระเกศวรมหาวิหาร>>พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว>>มิวเซียมสยาม
06.30 น. คณะนักเรียนและครูผู้ดูแล พร้อมลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก รับประทาน อาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่อง) + เครื่องดื่ม บริการ บนรถจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับมัคคุเทศก์ และทีมงานฯ
07.00 น. พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
08.00 น.- 10.00 น. วัดสระเกศวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
พระบรมบรรพตภูเขาทอง เป็นสัญลักษณ์ของวัดที่คนทั่วโลกรู้จักกัน สร้างโดยพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีถึง 3พระองค์ ด้านบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งยังสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพมหานครได้รอบทิศอีกด้วย
10.00 น.-11.45 น. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี จัดแสดงภาพถ่าย เอกสาร และพระราชประวัติของพระองค์
11.45 น.-12.00 น. เดินทางจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมุ่งหน้าสู่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม
12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.- 14.30 น. มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น
14.30 น.-15.00 น. กิจกรรมรวม
14.30 น.-15.00 น. ออกเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
16.00 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ
***โปรแกรมต่างๆ และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและเหมาะสม***
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ›คำสงวน
TOP
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP