หน้าแรก › CSR ในมุมมองต่างๆ

CSR ในมุมมองต่างๆ

 

 • "เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย และให้ความหมายกับสังคม ว่าสังคมของคุณยังมีความหมายเสมอ"


  กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นเสมือนการหยิบยื่นความหมายให้สังคมเพื่อให้สังคมสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ แต่สำหรับใครบางคนที่ความหมายในชีวิตเหือดหายไป กิจกรรมนี้จึงก่อเกิดเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย และให้ความหมายกับสังคม ว่าสังคมของคุณยังมีความหมายเสมอ

   

  คุณ อิทธิพล อภิเจริญชัยกุล
  อายุ 23 ปี
  อาชีพ เอนิเมเตอร์
 • "เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กและเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาส"

   หากพูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ขอพูดถึงโครงการใกล้ตัวคือ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้อง เที่ยวบางกอก เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กและเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาส ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่ท่านให้กับเด็กๆ โรงเรียน กทม. ด้วยค่ะ

   

  คุณ วรรณ์ลดา โกรโสภา
  อายุ 44 ปี
  อาชีพ ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • "การแบ่งปันซึ่งกันและกัน"

   ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายนั้น กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเสมือนการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ในฐานะผู้ที่ทำงานให้กับมูลนิธิ อยากเห็นภาคธุรกิจแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น การแบ่งปัน การพึ่งพาอาศัยกัน จะทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น เป็นสังคมที่มีความสงบและเต็มไปด้วยความรัก

   

  คุณ ประเจน ปะวันตัง
  อายุ - ปี
  อาชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 • "เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับผู้คน"

  กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับผู้คน โดยเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจ เข้าไปพูดคุยกับผู้บริโภคโดยมีเจตนารมย์อันดีเป็นที่ตั้ง กิจกรรมเพื่อสังคมช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย ให้งอกงามขึ้นและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

   

  คุณ อรวีร์ วิริยธนานนท์
  อายุ 29 ปี
  อาชีพ Account Manager, Ogilvy PR

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP