สนใจแบบประกัน

โทรเลย 1373

หรือ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แผนคุ้มครองสุขภาพในระดับ FIRST CLASS
วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศและกัมพูชา
ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา
ค่าตรวจสุขภาพ สูงสุดถึง 20,000 บาท/ปี สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
บริการดูแลคุณตลอดการเจ็บป่วย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Evacuation Service) บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (Concierge Service) และบริการดูแลคุณยามพักฟื้นที่บ้าน (Nursing Care Service)
สิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับลูกค้า HEALTH PRESTIGE ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ และโทรศัพท์หมายเลขพิเศษสำหรับให้บริการด้านกรมธรรม์ของคุณ
แผนบียอนด์ แพลทินัม
แผนแพลทินัม
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จาก สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์)
3. ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 บาท
4. ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 15,000 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร2 (สูงสุดต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง)
6. ระดับการจ่ายเงินผลประโยชน์
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนแพลทินัม
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จาก สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม)
เลือกซื้อเพิ่มได้
3. ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม เลือกซื้อเพิ่มได้ 50,000 บาท (เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท)
4. ค่าตรวจรักษาสายตา1 (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง
5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร2 (สูงสุดต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง)
ไม่คุ้มครอง
6. ระดับการจ่ายเงินผลประโยชน์
1 สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
2 สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน สำหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน สำหรับการแท้งบุตร
3 การเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
รายละเอียดการรับประกันภัยสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม (100 ล้านบาท)
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี )
สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้
อยุธยาชั่วระยะเวลา 100,000 บาท
แบบประกันภัยอื่นที่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ 100,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมัครแผนแพลทินัมเมื่อบิดา, มารดา หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ร่วมด้วยเท่านั้น
รายละเอียดการรับประกันภัยสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม (80 ล้านบาท)
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี)
สัญญาหลัก ที่สามารถแนบได้
อยุธยาชั่วระยะเวลา 50,000 บาท
แบบประกันภัยอื่นที่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ 100,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมัครแผนแพลทินัม เมื่อบิดา, มารดา หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ร่วมด้วยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • สุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส เป็ นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัมและสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็ นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกการตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลต่างประเทศ

บริการแนะนำ